Waardig ouder worden

Dat wil elk mens. Wij bieden passende ondersteuning en zorg, aan ouderen in de regio Maas en Waal die dat nodig hebben. Zodat zij zo lang mogelijk het leven leiden dat ze wensen, met respect voor hun keuzes. Daar zetten wij ons elke dag voor in. Samen met de mensen die belangrijk voor ze zijn, en organisaties waarmee we samenwerken.

Thuis in aandacht

Vanuit verbinding, veerkracht en vakkundigheid. Omdat aandacht bijdraagt aan het gevoel van thuis. Waar dat thuis ook is. Aandacht maakt het leven fijner. Het is de basis van onze verbinding met elkaar, met onze bewoners, cliënten en hun naasten, onze vrijwilligers en met andere mensen en organisaties om ons heen. Bij zorggroep Maas & Waal zijn wij thuis in aandacht.

Missie

Elk mens wil waardig ouder worden. Wij bieden passende ondersteuning en zorg, aan ouderen in de regio Maas en Waal die dat nodig hebben. Zodat zij zo lang mogelijk het leven leiden dat ze wensen, met respect voor hun keuzes. Daar zetten wij ons elke dag voor in, samen met de mensen die belangrijk voor ze zijn, en organisaties waarmee we samenwerken.

Visie

Meer ouderen met minder medewerkers en mantelzorgers ondersteuning en zorg bieden. Dat is onze uitdaging en die van vele organisaties met wie we samenwerken. We hebben elkaar nodig, we gaan het samen anders doen. We gaan hierbij uit van de veerkracht van mensen en van wat hun leven betekenis geeft, en kijken verder dan hun aandoening. We realiseren onze missie alleen met deze uitgangspunten:

 • We zien alle betrokkenen – inwoners, medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten en revalidanten, en naasten – als partner én nodigen hen uit om mee te denken en mee te doen
 • We werken samen in het (zorg)netwerk en met stakeholders in de regio
 • We werken aan preventie en/of uitstel van de vraag naar zorg
 • We accepteren schaarste, experimenteren met slimme (technologische) oplossingen, en werken zo digitaal als mogelijk

Schijf van Vijf

We werken volgens de Schijf van Vijf. Dat wat iemand zelf kan, doet iemand zelf, eventueel met hulpmiddelen. Is er meer hulp nodig? Dan helpt de mantelzorger of iemand anders die dichtbij staat. Pas als dit niet genoeg is, is professionele ondersteuning en zorg aan de orde.

Ambities

We werken aan de volgende ambities om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdaging.

Het doel van de zorgzame buurt is dat de mensen die er wonen zo lang mogelijk regie houden op hun leven en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit kan als inwoners (oud en jong) elkaar helpen. En als naasten, het sociale netwerk, het welzijnswerk en het vrijwilligerswerk de kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers blijven ondersteunen. Vergroting van kennis over en acceptatie in de samenleving van onbegrepen gedrag helpen hierbij. In deze situatie worden professionele ondersteuning en zorg, en intramurale zorg zo lang mogelijk uitgesteld.

Om dit te realiseren zal zorggroep Maas & Waal in afstemming met/samen met andere aanbieders op het terrein van welzijn, wonen en zorg:

 • expertise bieden op het terrein van ouderenzorg aan kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers, en aan behandelaren en zorgverleners in de eerste lijn
 • meewerken aan voor kwetsbare ouderen aantrekkelijke zorgzame buurten/woningen, en gebouwen openstellen voor ouderen uit de buurt
 • werken aan vergroting van maatschappelijke acceptatie van onbegrepen gedrag
 • vrijwilligerswerk en sociale netwerken/buurtmantelzorg stimuleren en faciliteren
 • het intramurale vangnet blijven bieden wanneer opname ondanks alles toch noodzakelijk blijkt.

We werken met mensen die zich vakkundig en met plezier inzetten voor de kwetsbare ouderen. Zij zijn in staat zowel onderling goed samen te werken, als goed samen te werken met de bewoner/cliënt/revalidant, met de naaste/het netwerk van de cliënt/bewoner en het vrijwilligerswerk. Door grenzen aan de professionele mogelijkheden en personele krapte is iedereen nodig. Door ruimte aan vakmanschap te geven, zijn medewerkers in staat om snel en gericht in te spelen op de behoeften van de cliënten en de snel veranderende buitenwereld. Daarnaast geeft ruimte voor
vakmanschap een stimulans aan innovatie en ontwikkeling, en meer werkplezier. Werkplezier is nodig om het werken in de zorg vol te houden. Onze medewerkers zijn de medeveranderaars als het gaat om het ‘anders doen’. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het meer moeten doen met minder middelen ook gevoelens van onmacht/tekort schieten oproept. We ondersteunen onze medewerkers om hiermee om te gaan.
Hiernaast is inzet van alle partners in de informele zorg (sociaal netwerk van bewoners/cliënten en vrijwilligers) essentieel. Samenspel tussen formele en informele zorg is van betekenis voor een waardige laatste levensfase en biedt een weg om het hoofd te bieden aan de toenemende vraag aan ondersteuning en zorg.

Om dit te realiseren biedt zorggroep Maas & Waal:

 • een krachtige leer/werkomgeving om talenten van medewerkers te ontwikkelen, met aandacht voor samenwerkingsvaardigheden en digitale vaardigheden
 • inspraak voor medewerkers bij beslissingen betreffende de werkomgeving, het werkklimaat en de uitoefening van hun vak
 • leiderschap met persoonlijke aandacht voor medewerkers om informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) te begeleiden en te stimuleren om naar kunnen bij te dragen
 • flexibiliteit aan medewerkers met oog voor hun privé-situatie
 • verlichting van werkbelasting door inzet van robotica en zorgtechnologie
 • een stimulerende omgeving met ruimte voor nieuwe manieren van werken
 • ondersteuning aan medewerkers om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen

Aandacht voor een waardige laatste levensfase uit zich door passende zorg en ondersteuning met de nadruk op welbevinden. Het adagium ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen aan het leven’, is op ons handelen van toepassing. We richten ons op een waardige laatste levensfase door tijdig en in openheid met kwetsbare ouderen en hun kinderen/naasten te spreken over wensen en verwachtingen ten aanzien van het levenseinde. Hierdoor zorgen we dat zij passende verwachtingen hebben en de tijd hebben om zich voor te bereiden op dat wat op hun pad komt. Zo voorkomen we waar mogelijk paniek, pijn en uitputting bij de kwetsbare ouderen en hun naasten, en voorkomen we zorg die niet bijdraagt aan welbevinden.

Om dit te realiseren zal zorggroep Maas & Waal:

 • vroegtijdig, zo mogelijk vóór opname en in afstemming met de eerste lijn, in gesprek gaan met de kwetsbare oudere en zijn naaste(n) over de levensverwachting en het levenseinde
 • expertise aangaande vragen rond het levenseinde aanbieden aan de eerste lijn
 • het eerlijke gesprek voeren over de morele dilemma’s die spelen in de laatste levensfase
 • onderzoeken welke mix tussen formele zorg en behandeling en informele zorg nodig is om hier invulling aan te geven (zorg- en behandelteam van de toekomst)

Downloads

In deze downloads leest u meer over onze strategische koers.