zorggroep Maas & Waal is op zoek naar: Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Zorggroep Maas & Waal
Zorggroep Maas & Waal biedt een integraal, flexibel en hoogwaardig pakket van dienstverlening op het terrein van wonen, welzijn, zorg en behandeling voor inwoners van het Land van Maas en Waal. De organisatie werkt hiertoe nauw samen met ziekenhuizen in de regio, gemeenten, huisartsen en overige ketenpartners. De zorggroep is met vijf zorglocaties en een thuiszorgteam sterk verankerd in de regio. Naast wonen en zorg, fungeren de locaties als wijkservicepunten waar veel te brengen en te halen is voor bewoners uit de omliggende dorpen op het terrein van o.a. dagbesteding, welzijnsactiviteiten, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en medische- en paramedische behandelmogelijkheden. In Ewijk beschikt de zorggroep over een gespecialiseerd (geriatrisch) revalidatie centrum.

Missie en strategie voor de komende jaren
Zorggroep Maas & Waal wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun naasten door zorg en diensten te bieden die recht doen aan hun individuele behoeften, wensen en mogelijkheden. Het is daarbij voor zMW vanzelfsprekend dat haar cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij wensen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Als dit door ziekte of omstandigheden niet meer mogelijk is, kan de cliënt rekenen op de steun van onze medewerkers. De cliënt mag hierbij vertrouwen op respect voor zijn/haar wensen, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen, uitstekende zorg en de nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde voorzieningen. De strategie van zMW is gebaseerd op drie pijlers; maximale zelfstandigheid en regie over het eigen leven van onze cliënten; het bieden van state-of-the-art zorg en diensten; en een gezonde bedrijfsvoering. In 2015 is een verandertraject gestart waarin de organisatie zich nog beter richt op het structureel verankeren van haar zorgvisie in het primaire proces; het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening, een reductie van de overhead en een verdergaande professionalisering van de ondersteunende diensten. Cliënten en medewerkers zijn nadrukkelijk eigenaar van dit proces, waarbij een leiderschapsontwikkeling is ingezet van ‘top down’ naar ‘faciliterend en dienend’.

Organisatiestructuur
Stichting Zorggroep Maas en Waal wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het bestuur wordt gevoerd onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de organisatie functionerende adviesorganen waaronder de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie en het gevoerde beleid van de stichting. Als basis voor de besturing gelden de principes uit de Zorgbrede Governance Code.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling en staat het bestuur daarbij met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor het bestuur, e.e.a conform de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht en de voor de sector geldende governance code.

In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de gevoerde strategie en de risico’s verbonden aan het gevoerde beleid;
 • de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de stichting invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. Binnen de Raad van Toezicht functioneren op dit moment een drietal commissies: de commissie kwaliteit en veiligheid, de agendacommissie en de auditcommissie.

De Raad van Toezicht werkt vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. Leden brengen naast generalistische kennis, specifieke deskundigheid in binnen één van de commissies. De commissies hebben een adviserende rol naar de Raad van Toezicht. Het thans te werven lid brengt specifiek ruime deskundigheid in op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en zal deel uit maken van de commissie kwaliteit en veiligheid. De algemene taak van de commissie kwaliteit en veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie. 

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in een complexe organisatie.
 • Beschikt over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief.
 • Affiniteit met de sector en doelstellingen van de organisatie.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van zorggroep Maas & Waal te kunnen toetsen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur.
 • Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Teamgeest en uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Kritisch vanuit een respectvolle houding.
 • Voldoende tijd en toewijding om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Strikte onafhankelijkheid. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent.
 • Regionale verankering geldt als een pre.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

 • Beschikt over relevante en actuele kennis en deskundigheid met betrekking tot maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen in de langdurige zorg en innovaties op het gebied van kwaliteit van zorg en kwaliteitsmanagementsystemen.
 • Is bekend met het zorginhoudelijke primaire proces, kwaliteit en veiligheid en de aspecten van het organiseren van cliëntgerichte zorg in netwerken en in samenwerking met andere partners.

Benoeming
Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2

Procedure
Geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan het profiel worden uitgenodigd te solliciteren. U kunt uw schriftelijke motivatiebrief en curriculum vitae vóór 4 september per e-mail (RvB@zmw.nl) richten aan mevrouw drs. A.M.M. de Goeij, voorzitter Raad van Toezicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar onder telefoonnummer 06-53946384. De eerste en tweede gespreksronde zijn gepland op 12 september aanstaande tussen 13.00 uur en 16.30 uur en op 18 september aanstaande tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Een integriteitstoets maakt onderdeel uit van de procedure.

Het is niet meer mogelijk om te solliciteren

Direct contact?

HRM & Organisatie

(0487) 58 21 45
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur personeelszaken@zmw.nl Contactformulier